Informácie o ochrane osobných údajov pre webovú stránku

Spoločnosť HSF System a.s., IČ: 25903101, so sídlom Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava – Kunčičky, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka 2804, (ďalej len „Správca“), prehlasuje, že spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „Nariadenie“), a ďalšími platnými právnymi predpismi, a to za účelom:

  • predmetom podnikania Správcu;
  • plnenie všetkých zákonných povinností Správcu;

Správca neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej osobe ani medzinárodným organizáciám, okrem tých, ktorým svedčí titul z platných právnych predpisov.

Zákazníci, potencionálni zákazníci, zamestnanci či akékoľvek ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Správcom (ďalej len „subjekt údajov“), môžu Správcu kedykoľvek kontaktovať za účelom zistenia:

  • aké osobné údaje, a akým spôsobom tieto Správca spracováva;
  • uplatnenie svojich práv na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, doplnenie, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku spracovania osobných údajov, prenositeľnosť, príp. odvolanie súhlasu subjektu osobných údajov.

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv subjektu údajov, je možné sa na Správcu obrátiť prostredníctvom niektorého z nasledujúcich spôsobov:

adresa: HSF System a.s., so sídlom Lihovarská 689/40A, Ostrava – Kunčičky, PSČ: 718 00, v dňoch pondelok – piatok: 7:00 – 15:30 hod.